Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Streda, 22. 05. 2019, sviatok oslavuje Júlia. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy obecného hasičského zboru (ďalej len OHZ), prípadne funkciu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane.

DPO SR môže len usmerniť a poradiť členom OHZ, ale im neprikazuje, nemôže od nich požadovať akékoľvek služby, keďže nie je ich zriaďovateľom. Jedine môže požiadať zriaďovateľa o pomoc pri zabezpečovaní úloh, ktoré súvisia s plnením úloh a cieľov DPO SR. Je pravda, že väčšina členov OHZ sú členmi DPO SR. Ale ani oni nemôžu bez povolenia a priameho príkazu zriaďovateľa odísť z obce s hasičskou technikou.

Výbor DHZ Osikov

Predseda: Haluška Jozef
Podpredseda - veliteľ: Knapčík Tomáš
Tajomník: Kozáková Patrícia
Pokladník: Štefančinová Katarína
Referent mládeže: Kozáková Patrícia
Strojník - hospodár: Ing. Jusko František
 

Členovia

Biroš Stanislav 

Červenický Ján

Franek Ján

Franeková Eva

Greškovič Miroslav

Haluška Jozef

Homulka Jozef

Hudák Patrik

Hudáková Soňa

Hudáková Silvia

Jusko František

Jusko Viliam

Knapčík Tomáš

Komorniková Ivana

Kozák Matúš

Kozáková Patrícia

Kubina Matej

Kubinová Katarína

Manik Igor

Maník Lukáš

Micheľ Vladimír

Micheľová Viktória

Popjaková Mária

Straka Michal

Stupinská Marianna

Szkvarľa Tadeáš

Šinaľ Jozef

Šinaľ Patrik

Šinaľová Simona

Štefančinová Barbora

Štefančinová Katarína

Štefančinová Lucia

Vančík Jaroslav

Vančíková Zuzana

Za minimálne vybavenie obecného hasičského zboru alebo závodného hasičského zboru sa považuje, ak má akcieschopnú:

 • cisternovú automobilovú striekačku alebo dopravný automobil s motorovou striekačkou,
 • hadicové vedenie, ktoré umožňuje dopravu hasiacej látky do vzdialenosti najmenej 300 m,
 • osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri zdolávaní požiarov alebo na vykonávanie záchranných prác pre každého zamestnanca alebo člena hasičského družstva,
 • vecné prostriedky na rozoberanie, uvoľňovanie a odstraňovanie konštrukcií pri zásahu.

 

Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.

 

Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.

 

Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.

 

Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.

 

Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.

 

Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.

 

Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.

 

Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril.

 

Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš.

 

Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.

 

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov