Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Streda, 22. 05. 2019, sviatok oslavuje Júlia. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 
     Materská škola poskytuje  celodenné predprimárne vzdelávanie spravidla pre deti od troch do šiestich rokov ako aj deťom s odloženou školskou dochádzkou. Poslaním materskej školy je dopĺňať rodinnú výchovu a odborným pedagogickým prístupom s využívaním edukačných aktivít rozvíjať osobnostné kompetencie detí. Výchovno – vzdelávací proces v materskej škole  prebieha v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. 
     Našou víziou je vytvoriť príjemné, pre deti podnetné prostredie, ktoré ich nabáda k aktivitám a hrám, ktoré umožňuje rozvíjať tvorivosť a kde sa môžu predovšetkým prostredníctvom hry celostne rozvíjať a pripravovať na vstup do základnej školy.  Našou snahou je vytvoriť z tradičnej školy školu modernú, s novými aktivizujúcimi metódami výchovno-vzdelávacej práce a efektívnymi spôsobmi učenia.
  Naša škola sa vo zvýšenej miere zameriava predovšetkým na  rozvíjanie nadšenia pre výtvarné aktivity, deťom umožňujeme rozvíjať tvorivosť  aj prostredníctvom netradičných techník. Okrem toho, sa snažíme obohacovať výchovno-vzdelávaciu činnosť o  ľudové zvyky a tradície, čomu nasvedčujú aj folklórne ladené pásma , ktoré prezentujeme na rôznych podujatiach v obci.
 
     Zriaďovateľom našej materskej školy  je obec Osikov.  Škola je umiestnená v účelovej budove, je dvojtriedna. Trieda mladších detí je na prízemí, trieda starších detí na poschodí. Vnútorný priestor je členený tak, aby umožňoval hry a aktivity detí, oddych, osobnú hygienu a telesné cvičenia.  Každá trieda má vlastný vchod, šatňu, umyváreň a spálňu.  Na prízemí budovy sa nachádza kuchyňa s jedálňou, ktorá má aj samostatný vchod. 
     K objektu MŠ patrí  školský dvor plný zelene, ktorý dáva priestor pre pohybové aktivity detí počas celého roka. Je vybavený  pieskoviskami, preliezačkami a hojdačkami.

Prevádzkové hodiny: 7:00 - 17:00

Personálne obsadenie MŠ:
Pedagogickí zamestnanci: Riaditeľka: Mgr. Júlia Putnocká, Učiteľky:   Mgr. Jana Lukáčová, Mgr. Dominika Kašperová, Mgr. Slavomíra Kubinová
Prevádzkoví  zamestnanci:  Vedúca kuchyne: Mgr. Emília Vardzaľová, Kuchárky: Gabriela Kopačková, Mária Špirková, Upratovačka: Magdaléna Tóthová
© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov