Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Streda, 22. 05. 2019, sviatok oslavuje Júlia. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

DEDINA AKO HOSPODÁR

Obyvateľov obce zamestnáva predovšetkým Agro Čergov, s.r.o. Osikov, ktoré sa orientuje hlavne na poľnohospodárku prvovýrobu. Obec spolupracuje s Pozemkovým spoločenstvom pánskeho a sedliackeho lesa v Osikove, ktorého hlavnou činnosťou je výsadba, údržba, ťažba dreva, tiež výchova lesných porastov a ich ochrana. Brigádnicky pri čistení lesa či poľnohospodárskych prácach vypomáhajú občania a organizácie (TJ, rodičia žiakov MŠ a ZŠ). .

Infraštrukturálna výspelosť:

 • obec je plne plynofikovaná,
 • napojená na verejný vodovod, rozšírenie (v rámci Čergovského skupinového vodovodu),
 • kanalizáciu so spoločnou čistiarňou odpadových vôd (aj susedná obec Fričkovce),
 • máme zrekonštruované verejné osvetlenie a obecný rozhlas,
 • perspektívnou sa javí oblasť využitia lesnej i poľnohospodárskej biomasy ako potenciálne obnoviteľné zdroje energií,
 • v obci sú dvaja stolári živnostníci (vyrábajú okná, dvere, nábytok a iné drevárske výrobky
 • dielňa na opravu elektrospotrebičov a elektromotorov,
 • dielňa na výrobu obuvi,
 • dvaja výrobcovia keramiky,
 • živá je tradičná výroba domáceho náradia z prútia, či dreva.

 

DEDINA AKO MAĽOVANÁ

Obec svoj územný rozvoj riadi v zmysle schváleného územného plánu v intenciách jeho záväznej a smernej časti. Súčasťou tohto úsilia v intenciách stanovených regulatívovýchto sa snaží vytvárať podmienky pre rozšírenie zastavanej časti ale aj obnovy jestvujúceho stavebného fondu.

Obnovené objekty:

 • objekt ZŠ - zrekonštruovaná z pôvodnej budovy
 • prístavba ku kostolu - Dom nádeje (smútku)
 • požiarna zbrojnica - prístavba
 • objekt Domu kultúry - rekonštrukcia soc. zariadení
 • zariadenie športového areálu - zateplenie a plynofikácia

Rekonštrukcia verejných plôch:

 • obnova zelene,
 • v areáli Materskej školy boli osadené nové preliezky, hojdačky, besiedka, (v spolupráci s Pozemkovým spoločenstvom a rodičmi),
 • o údržbu zelene a parkov a celkovú čistotu v obci sa už niekoľko rokov starajú pracovníci Malých obecných služieb.
 • trvalá starostlivosť občanov o predzáhradky rodinných domov.

Ďalšie aktivity:

 • miestny potok je pravidelne čistený, pričom o jeho čistotu sa starajú aj občania popri svojich domoch.
 • v obci je vybudovaný verejný vodovod, plynofikácia, kanalizácia s napojením na spoločnú čistiareň odpadových vôd (aj obec Fričkovce)
 • na území obce neregistrujeme nepovolené skládky odpadov, komunálny odpad zneškodňovaný mimo jej kataster na Skládku odpadov v Bartošovciach.
 • úspešne realizujeme separovaný zber kovov, plastov, PET fliaš a iný obalový odpad, zber skla, papiera, taktiež nebezpečný odpad - akumulátory.

Perspektívne projektové zámery:

 • pripravujeme rekonštrukciu miestnych komunikácií, výstavbu autobusových zastávok a obecných chodníkov.
 • máme spracovaný a podaný projekt na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.
 • pracujeme na projekte výstavby chodníkov a autobusových zastávok,
 • projekte Rekonštrukcia regulácie potoka
 • projekte výstavby novej miestnej komunikácie s celou infraštruktúrou.

 

DEDINA AKO KLENOTNICA

Snažíme sa o zachovávanie ľudových tradícií a zvyklostí v obci, a to hlavne prácou s mladou generáciou uchovávaním úcty ku kultúrnym a historickým hodnotám.

V obci pracujú dve keramické dielne, ktorých upomienkové originálne darčeky a suveníry sú prezentované na Slovensku, aj v zahraničí. V každej domácnosti sa dodnes zachovávajú staré zvyky, výšivky, ľudové jedlá (hlavne známa „ošikovská kapusta", ktorá bola si vyslúžila širokú mediálnu publicitu - Rádio Regina).

Už niekoľko desiatok rokov v Osikove tradície a zvyky prezentuje ženská aj mužská spevácka skupina - Folklórny súbor Osikovčan pracuje pri MO Matice Slovenskej, úspešný tu aj Detský folklórny súbor Osikovčanik, činnosť ktorého je riadená pedagogickým zborom miestnej ZŠ.

Mužská a ženská spevácka skupina reprezentuje našu obec na domácich a zahraničných podujatiach (folklórne slávnosti, či iné kultúrno - spoločenské podujatia doma i v zahraničí ).

FS Osikovčan nahral a vydal CD a mgf.kazetu Hej, hore Ošikovem s pozitívnym ohlasom aj v zahraničí (Veľkej Británia).

Organizované podujatia:

 • Folklórna skupina každoročne organizuje „Stavanie májov".
 • MO Únie žien Slovenska organizuje súťaž „O najkrajšiu záhradku", zúčastňuje sa výstavy kraslíc v HOS v Bardejove.
 • Obecný úrad tradične každoročne organizuje „Stretnutie s dôchodcami".
 • „Fašiangový ples".
 • „Majáles, resp. Juniáles".
 • „Deň matiek".
 • „Mikuláš".

Obec leží na východnom úpätí Čergovského pohoria, ktorého územie je ideálne pre rozvoj agroturistiky a tvorí nástupnú zónu do prekrásnej prírodnej scenérie, s potenciálom ekoturistiky, poľovníckej turistiky, pešoturistiky i cykloturistiky...

 

DEDINA AKO POSPOLITOSŤ

Výchovu, vzdelávanie a osvetu zabezpečuje obec spolu s miestnymi školskými zariadeniami (MŠ a ZŠ), ktorých spolupráca je na veľmi dobrej úrovni. Obec ďalej spolupracuje s občianskymi združeniami, ako sú Únia žien Slovenska, MO Matice Slovenskej, Futbalový oddiel Družstevník Osikov, Dobrovoľný hasičský zbor, Poľovnícke združenie Poľana Osikov.

Spôsob angažovania obyvateľov: verejné schôdze, miestny rozhlas, zasadnutia OZ, plagáty, pozvánky. Obec zamestnáva 8 opatrovateliek, ktoré sa starajú o starších a invalidných občanov. Na šport a oddych nám slúži futbalový areál pri miestnej TJ, školské ihriská a tenisový areál.

 

DEDINA AKO HOSTITEĽ

Koncepcia všestranného rozvoja obce je zapracovaná v Programe obnovy a rozvoja obce Osikov.

Potenciál cestovného ruchu:

 • Stravovacie služby v obci poskytuje jedáleň pri Agro Čergov, s.r.o. Osikov, tiež Školská jedáleň pri MŠ, zariadenie BAR, či miestne „Pohostinstvo".
 • Kultúrno - spoločenské vybavenie - Dom kultúry so sálou (o kapacite 250 miest).
 • Predaj suvenírov organizujeme cez obecný úrad, MO MS a výrobcov keramiky.
 • Sprievodcovské služby zabezpečuje OcÚ svojimi pracovníkmi.
 • Ponuka: - CD a MC „Hej, hore Ošikovem", programy FS Osikovčan, umelecko-úžitková keramika a suveníry 2 keramických dielní, ľudové jedlá (Ošikovská kapusta).
 • Agroturistika - turistické chodníky, poľovnícky revír - pohorie Čergov.
 • Zaujímavosti: rím.-kat. kostol sv. Michala z roku 1612, kaplnky.
 • Ponuka: zábavný program s vystúpením speváckej skupiny mužov a žien a detského folkl. súboru.
 • Ideálne podmienky pre oddych a turistiku - turistické chodníky - Čergovské pohorie.

 

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov