Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Streda, 20. 02. 2019, sviatok oslavuje Lívia. Srdečne blahoželáme!

DEDINA AKO HOSPODÁR

Obyvateľov obce zamestnáva predovšetkým Agro Čergov, s.r.o. Osikov, ktoré sa orientuje hlavne na poľnohospodárku prvovýrobu. Obec spolupracuje s Pozemkovým spoločenstvom pánskeho a sedliackeho lesa v Osikove, ktorého hlavnou činnosťou je výsadba, údržba, ťažba dreva, tiež výchova lesných porastov a ich ochrana. Brigádnicky pri čistení lesa či poľnohospodárskych prácach vypomáhajú občania a organizácie (TJ, rodičia žiakov MŠ a ZŠ). .

Infraštrukturálna výspelosť:

 • obec je plne plynofikovaná,
 • napojená na verejný vodovod, rozšírenie (v rámci Čergovského skupinového vodovodu),
 • kanalizáciu so spoločnou čistiarňou odpadových vôd (aj susedná obec Fričkovce),
 • máme zrekonštruované verejné osvetlenie a obecný rozhlas,
 • perspektívnou sa javí oblasť využitia lesnej i poľnohospodárskej biomasy ako potenciálne obnoviteľné zdroje energií,
 • v obci sú dvaja stolári živnostníci (vyrábajú okná, dvere, nábytok a iné drevárske výrobky
 • dielňa na opravu elektrospotrebičov a elektromotorov,
 • dielňa na výrobu obuvi,
 • dvaja výrobcovia keramiky,
 • živá je tradičná výroba domáceho náradia z prútia, či dreva.

 

DEDINA AKO MAĽOVANÁ

Obec svoj územný rozvoj riadi v zmysle schváleného územného plánu v intenciách jeho záväznej a smernej časti. Súčasťou tohto úsilia v intenciách stanovených regulatívovýchto sa snaží vytvárať podmienky pre rozšírenie zastavanej časti ale aj obnovy jestvujúceho stavebného fondu.

Obnovené objekty:

 • objekt ZŠ - zrekonštruovaná z pôvodnej budovy
 • prístavba ku kostolu - Dom nádeje (smútku)
 • požiarna zbrojnica - prístavba
 • objekt Domu kultúry - rekonštrukcia soc. zariadení
 • zariadenie športového areálu - zateplenie a plynofikácia

Rekonštrukcia verejných plôch:

 • obnova zelene,
 • v areáli Materskej školy boli osadené nové preliezky, hojdačky, besiedka, (v spolupráci s Pozemkovým spoločenstvom a rodičmi),
 • o údržbu zelene a parkov a celkovú čistotu v obci sa už niekoľko rokov starajú pracovníci Malých obecných služieb.
 • trvalá starostlivosť občanov o predzáhradky rodinných domov.

Ďalšie aktivity:

 • miestny potok je pravidelne čistený, pričom o jeho čistotu sa starajú aj občania popri svojich domoch.
 • v obci je vybudovaný verejný vodovod, plynofikácia, kanalizácia s napojením na spoločnú čistiareň odpadových vôd (aj obec Fričkovce)
 • na území obce neregistrujeme nepovolené skládky odpadov, komunálny odpad zneškodňovaný mimo jej kataster na Skládku odpadov v Bartošovciach.
 • úspešne realizujeme separovaný zber kovov, plastov, PET fliaš a iný obalový odpad, zber skla, papiera, taktiež nebezpečný odpad - akumulátory.

Perspektívne projektové zámery:

 • pripravujeme rekonštrukciu miestnych komunikácií, výstavbu autobusových zastávok a obecných chodníkov.
 • máme spracovaný a podaný projekt na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.
 • pracujeme na projekte výstavby chodníkov a autobusových zastávok,
 • projekte Rekonštrukcia regulácie potoka
 • projekte výstavby novej miestnej komunikácie s celou infraštruktúrou.

 

DEDINA AKO KLENOTNICA

Snažíme sa o zachovávanie ľudových tradícií a zvyklostí v obci, a to hlavne prácou s mladou generáciou uchovávaním úcty ku kultúrnym a historickým hodnotám.

V obci pracujú dve keramické dielne, ktorých upomienkové originálne darčeky a suveníry sú prezentované na Slovensku, aj v zahraničí. V každej domácnosti sa dodnes zachovávajú staré zvyky, výšivky, ľudové jedlá (hlavne známa „ošikovská kapusta", ktorá bola si vyslúžila širokú mediálnu publicitu - Rádio Regina).

Už niekoľko desiatok rokov v Osikove tradície a zvyky prezentuje ženská aj mužská spevácka skupina - Folklórny súbor Osikovčan pracuje pri MO Matice Slovenskej, úspešný tu aj Detský folklórny súbor Osikovčanik, činnosť ktorého je riadená pedagogickým zborom miestnej ZŠ.

Mužská a ženská spevácka skupina reprezentuje našu obec na domácich a zahraničných podujatiach (folklórne slávnosti, či iné kultúrno - spoločenské podujatia doma i v zahraničí ).

FS Osikovčan nahral a vydal CD a mgf.kazetu Hej, hore Ošikovem s pozitívnym ohlasom aj v zahraničí (Veľkej Británia).

Organizované podujatia:

 • Folklórna skupina každoročne organizuje „Stavanie májov".
 • MO Únie žien Slovenska organizuje súťaž „O najkrajšiu záhradku", zúčastňuje sa výstavy kraslíc v HOS v Bardejove.
 • Obecný úrad tradične každoročne organizuje „Stretnutie s dôchodcami".
 • „Fašiangový ples".
 • „Majáles, resp. Juniáles".
 • „Deň matiek".
 • „Mikuláš".

Obec leží na východnom úpätí Čergovského pohoria, ktorého územie je ideálne pre rozvoj agroturistiky a tvorí nástupnú zónu do prekrásnej prírodnej scenérie, s potenciálom ekoturistiky, poľovníckej turistiky, pešoturistiky i cykloturistiky...

 

DEDINA AKO POSPOLITOSŤ

Výchovu, vzdelávanie a osvetu zabezpečuje obec spolu s miestnymi školskými zariadeniami (MŠ a ZŠ), ktorých spolupráca je na veľmi dobrej úrovni. Obec ďalej spolupracuje s občianskymi združeniami, ako sú Únia žien Slovenska, MO Matice Slovenskej, Futbalový oddiel Družstevník Osikov, Dobrovoľný hasičský zbor, Poľovnícke združenie Poľana Osikov.

Spôsob angažovania obyvateľov: verejné schôdze, miestny rozhlas, zasadnutia OZ, plagáty, pozvánky. Obec zamestnáva 8 opatrovateliek, ktoré sa starajú o starších a invalidných občanov. Na šport a oddych nám slúži futbalový areál pri miestnej TJ, školské ihriská a tenisový areál.

 

DEDINA AKO HOSTITEĽ

Koncepcia všestranného rozvoja obce je zapracovaná v Programe obnovy a rozvoja obce Osikov.

Potenciál cestovného ruchu:

 • Stravovacie služby v obci poskytuje jedáleň pri Agro Čergov, s.r.o. Osikov, tiež Školská jedáleň pri MŠ, zariadenie BAR, či miestne „Pohostinstvo".
 • Kultúrno - spoločenské vybavenie - Dom kultúry so sálou (o kapacite 250 miest).
 • Predaj suvenírov organizujeme cez obecný úrad, MO MS a výrobcov keramiky.
 • Sprievodcovské služby zabezpečuje OcÚ svojimi pracovníkmi.
 • Ponuka: - CD a MC „Hej, hore Ošikovem", programy FS Osikovčan, umelecko-úžitková keramika a suveníry 2 keramických dielní, ľudové jedlá (Ošikovská kapusta).
 • Agroturistika - turistické chodníky, poľovnícky revír - pohorie Čergov.
 • Zaujímavosti: rím.-kat. kostol sv. Michala z roku 1612, kaplnky.
 • Ponuka: zábavný program s vystúpením speváckej skupiny mužov a žien a detského folkl. súboru.
 • Ideálne podmienky pre oddych a turistiku - turistické chodníky - Čergovské pohorie.

 

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov