Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Streda, 22. 05. 2019, sviatok oslavuje Júlia. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
Prihlásiť

Prihláste sa

Meno *
Heslo *
Zapamätať si

Zmluvy

Zmluvná strana: Predmet Cena Dátum uzavretia  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 21.05.2019
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ 50+ 3145,44€ 14. 05. 2019
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 dotácia na zabezpečenie materiálno-technic. vybavenia DHZO, na osobné ochr. pracovné prostriedky pre členov DHZO 3000,00 € 10.05.2019
Anna Palovčíková, Košice, Oľga Feketeová, Košice, Peter Semančík, Prešov doplnenie miesta právneho úkonu Kúpnej zmluvy 09.05.2019
Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, 080 01 Prešov úprava zmluvných vzťahov a podmienok medzi zmluvnými stranami 03.05.2019
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice dodatok elektriny do odberných miest 10.04.2019
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava zabezpečiť prepravu plynu a adistribúciu 17.04.2019
Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník zber a preprava šatstva a textílií v obci prostredníctvom zberných nadob na šatstvo 240,00 € 12.04.2019
Telovýchovná jednota Družstevník Osikov poskytnutie dotácie na telesnú kultúru a šport 3500,00 € 3.11.2018
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 29.03.2019
O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava elektronická komunikácia 0 € 11.03.2019
O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava mobilný telefón Doogee X60L Zlatý 98,00 € 11.03.2019
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468 úprava vzájomných práv a povinnosti pri spracovaní osobných údajov 28.02.2019
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468 vykonať na svoje náklady webové sídlo s prezentáciou www.obecosikov.sk a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť 1368,00 € 28.02.2019
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468 zabezpečiť bezchybnú prevádzku redakčného systému a web. sídla www.obecosikov.sk 390,00 € 28.02.2019
MCOM-NET s.r.o., Dujavská 23/217, 086 41 Raslavice prenájom nehnuteľnosti pre umiestnenie vysielača 26.02.2019
SEWA, a.s., so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava aktualizácia Prílohy č. 1 26.02.2019
POVMART, s.r.o., Národná trieda 86, 040 01 Košice audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 900,00€ 19.02.2019
Katarína Žecová, Mlynská 1335/132, Vranov n/Topľou spandexové návleky 200 ks 458,72 € 18.02.2019
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice vecný dar - 120 l kontajner "kuka nádoba" 12.02.2019
EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice dohoda o spôsobe komunikácie medzi zmluvnými stranami prostredníctvom elektronickej komunikácie 0 € 05.02.2019
Stanim, s.r.o. Činnosť spojená s obstarávaním územnoplánovacích podkladov 180€ 28.01.2019
Ateliér Urbeko s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov zhotovenie "Územného plánu obce Osikov" 17916,00 € 24.01.2019
STARK Consulting, s.r.o., Kopanice 6, 821 04 Bratislava odplata pre mandanta za kompletnú realizáciu postupu verejného obstarávania 13 500 € 22.01.2019
O2 Slovakia, s.r.o. Mobilný telefón 218 € 17.12.2018
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 468,00 € 07.11.2018
Wi-NET, s.r.o., Raslavice Optická sieť v obci Osikov 02.11.2018
Pôdohospodárska platobná agentúra - Bratislava Výstavba vodovodu v obci Osikov 0€ 07.11.2018
Ing. Daniel Fecko - DASTING, Bardejov výkon stavebného dozoru 06.11.2018
Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno vyhotoviť pre objednávteľa dielo, ktoré spočíva vo vyhotovení dokumentu - štúdie uskutočniteľnostli projektu 06.11.2018
PAVLIČKO, s.r.o., Osikov 237 výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v obci Osikov 55137,73 € 24.08.2018
Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava poskytnutie podpory z Environm. fondu formou dotácie na projekt Zateplenie a stavebné úpravy MŠ v Osikove 80 000,00 € 03. 10. 2018
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ 8 097 € 05. 10. 2018
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 poskytnutie dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi 39000 € 10. 09. 2018
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o., Rudňany č. 433, 053 23 odborná pomoc pri prevádzkiovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka ČOV a kanalizácie obce Osikov 31.08.2018
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka č. 2, Michalovce implementovať pre objednávateľa novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov a poskytovať služby Zodpovednej osoby 07.09.2018
Komenský, s.r.o. Poskytovanie služieb Bezkriedy Plus 12 € ročne 20.08.2018
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov dotácia na Folklórne dni obce Osikov "Vešelo na valaľe" 1 000,00 €
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava vypožičanie do bezplatného užívania súpravu povodňovej záchrannej služby Kovoflex KF-T-2 0 € 28. 06. 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava Zmluva o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Č.072PO130198 125 893,32€ 19. 03. 2018
Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Grantový účet 0€ 17.07.2018
Zepo, spol. s r.o., Priemyselná 16, 071 01 Michalovce Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Osikove 84522,90€ 17.07.2018
Zepo, spol. s r.o., Priemyselná 16, 071 01 Michalovce Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Osikove 84522,90€ 17.07.2018
Ing. Marta Dvorská, Tehelná 10, 085 01 Bardejov audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 540,00 € 21.06.2018
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 18.01.2018
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 22.12.2017
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 19.12.2017
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 28.12.2017
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 14.12.2017
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 4.12.2017
Strana 1 z 5
© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov