Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Utorok, 21. 11. 2017, sviatok oslavuje Elvíra. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
Prihlásiť

Prihláste sa

Meno *
Heslo *
Zapamätať si

Zmluvy

Zmluvná strana: Predmet Cena Dátum uzavretia  
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava dodávka zemného plynu do odberných miest od 1.9.2017 do 31.08.2019 28.02.2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice Stavba ,,Osikov - rozšírenie vodovodu za Farou" 19.09.2017
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón Gigaset A220 9,90 € 14.09.2017
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov poskytovanie FP na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých dlhodobo evidovaných občanov v rámci projektu Šanca pre mladých podľa §54 ods. 1 písm. a) zák. č. 5/2004 5583,84 € 30.08.2017
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov na opravu a údržbu šatní na futbalovom ihrisku a výmena ochranných futbalových sietí 1 000,00 € 24.07.2017
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 dotácia na zabezpečenie materiálno-technic. vybavenia DHZO, na osobné ochr. pracovné prostriedky pre členov DHZO 3000,00 € 27.06.2017
Ing. Marta Dvorská, Tehelná 10, 085 01 Bardejov audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 540,00€ 31.05.2017
Mesto Bardejov úhrada výdavkov za deti CVČ ako súčasti ZŠ Komenského 23, Bardejov, ktoré majú trvalý pobyt v Osikove 40,00 € 04.05.2017
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava Úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri rozšírení distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D s cieľom uspokojiť potreby Zmluvného partnera v oblasti odberu zemného plynu . 540 € 05. 04. 2017
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre odberné miesto s EIC kódom vo výške 3F 40 A. € 0,00 30. 03. 2017
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, Bardejov poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti 4392 € 23.03.2017
Slovenská republiky a LESY Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica Výpožička drobného vodného toku Výron v celej jeho spravovanej dĺžke € 0,00 03. 03. 2017
Slovenská republiky a LESY Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica Výpožička drobného vodného toku Osikovňa v celej jeho spravovanej dĺžke € 0,00 03. 03. 2017
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Ukončenie nájmu nebytových priestorov € 0,00 14. 02. 2017
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov príspevok na aktivačnú činnosť formou MOS podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z,z. 287,46 € 21.02.2017
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti 5760,00€ 24.02.2017
Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov Úhrada výdavkov za deti CVČ ako súčasti ZŠ B.Krpelca, T. Ševčenka 3, 085 01 Bardejov, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov, ktoré majú trvalý pobyt na území obce Osikov € 55,00 na dieťa a kalendárny rok 16. 02. 2017
KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice dar vo forme jednej 110 l zbernej nádoby do tomboly na Fašiangový ples 18.02.2017 € 30,00 14. 02. 2017
STUDNICA, n. o., Košická 56, 821 08 Bratislava Konzultačné a poradenské služby súvisiace s vypracovaním Žiadosti v rámci Výzvy,vypracovanie a podanie žiadosti, € 700,00 18. 01. 2017
Obec Fričkovce snežná radlica 500,00 € 06.02.2017
AQUASPIŠ, s.r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves Prevádzkovanie verejnej kanalizácie € 180,00 13. 01. 2017
AVE Východ, s. r. o., Jarmočná 2, 040 01 Košice-Juh Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve € 0,00 30. 12. 2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre obec, resp. dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku € 0,00 16. 12. 2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe, vykonávanie aktivačnej činnosti € 0,00 15. 12. 2016
TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Záväzok Poskytovateľa priebežne poskytovať najnovšie aktualizácie apl. počítačových programov €0,00 29. 12. 2016
Jakub Olšavský, Osikov 184, 086 42 Nájom nebytových priestorov - prevádzka Bar Osikov €220,00 19. 12. 2016
Milan Gerek, Šemetkovce 38, 090 03 kúpa hnuteľnej veci - traktor Zetor 7045 € 8650,00 19. 12. 2016
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, STUPAVA poskytovať najnovšie aktualizácie (upgrade, update) programu WinCity Registatúra 114,00 € 09. 12. 2016
MOAD, s. r. o., Jesenná 6, 040 01 Košice Vypracovanie diela: Smernica pre verejné obstarávanie obce Osikov € 130,00 28. 11. 2016
Cirkevná spojená škola poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 40.00 2016-11-15
Obec Osikov odpredaj pozemku 1.00 2016-08-31
STUDNICA Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb s vypracovaním žiadosti v rámci výzvy z Environmentálneho fondu 600.00 2016-08-16
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Poskytovanie služieb Informačný systém Dátové centrum obcí a miest (IS DCOM) 0.00 2016-08-24
Rudolf Kuchta darovanie vlastníckeho podielu - nehnuteľnosti parcely EKN 52/1 0.00 2016-06-29
Rastislav Hnatko darovanie vlastníckeho podielu - nehnuteľnosti parcely CKN 548 0.00 2016-06-29
Jana Harčariková darovanie vlastníckeho podielu - nehnuteľnosti parcely CKN 548 0.00 2016-06-29
Pavol Kuchta darovanie vlastníckeho podielu - nehnuteľnosti parcely CKN 548 0.00 2016-06-29
Prešovský samosprávny kraj dotácia na refundáciu výdavkov na realizáciu projektku Dni obce - prvá písomná zmienka o obci 1000.00 2016-07-18
Prešovský samosprávny kraj dotácia na refundáciu výdavkov na realizáciu projektku Dni obce - prvá písomná zmienka o obci 1000.00 2016-07-18
Úrad práce Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služb 487.74 2016-06-28
Stanislav Biroš darovanie vlastníckeho podielu - nehnuteľnosti parcely EKN 58 0.00 2016-06-23
Magdaléna Zubriková darovanie vlastníckych podielov - nehnuteľnosti na výstavbu MK 0.00 2016-06-22
Jaroslav Micheľ darovanie vlastníckych podielov - nehnuteľnosti na výstavbu MK 0.00 2016-06-20
Andrej Kvočák darovanie vlastníckeho podielu - nehnuteľnosti parcely EKN 57 0.00 2016-05-31
KULL Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo - stavbu Zateplenie a rekonštrukcia Materskej školy v Osikove 132100.61 2016-05-05
Ing. Marta Dvorská audit účtovnej závierky k 31.12.2015 540.00 2016-06-13
INSA zavedenie systému triedeného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov a zabezpečenie ich zberu 0.00 2016-05-18
Úrad práce finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo evidovaných občanov v rámci národného projektu Cesta z k 7802.55 2016-05-24
Pedagogická a sociálna akadémia úprava zmluvných vzťahov a podmienok medz izmluvnými stranami pri výkone súvislej praxe žiakov 3. roč. PaSA 35.00 2016-05-02
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 2000 2000.00 2016-04-22
Strana 1 z 4
© 2017 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov