Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Streda, 20. 02. 2019, sviatok oslavuje Lívia. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
Prihlásiť

Prihláste sa

Meno *
Heslo *
Zapamätať si

Zmluvy

Zmluvná strana: Predmet Cena Dátum uzavretia  
KULL Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo - stavbu Zateplenie a rekonštrukcia Materskej školy v Osikove 132100.61 2016-05-05
Ing. Marta Dvorská audit účtovnej závierky k 31.12.2015 540.00 2016-06-13
INSA zavedenie systému triedeného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov a zabezpečenie ich zberu 0.00 2016-05-18
Úrad práce finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo evidovaných občanov v rámci národného projektu Cesta z k 7802.55 2016-05-24
Pedagogická a sociálna akadémia úprava zmluvných vzťahov a podmienok medz izmluvnými stranami pri výkone súvislej praxe žiakov 3. roč. PaSA 35.00 2016-05-02
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 2000 2000.00 2016-04-22
Úrad práce zmena financovania zo drohjov šR SR na spolufinancovanie zo zdrojov ESF a šR 0.00 2016-04-21
DOVERA ZP dohoda o právach a povinnostiach Zmluvných strán pri elektronickom zasielaní Dokunentov prostredníctvom EP 0.00 2016-04-14
ENVI-PAK Rámcová dohoda o pomienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a 0.00 2016-04-12
Mesto Bardejov úhrada výdavkov za deti CVČ - Zš Komenského 23 40.00 2016-03-31
Mesto Bardejov úhrada výdavkov za deti CVČ - Zš Bartolomeja Krpelca Bardejov za rok 2016 40.00 2016-02-29
DASTING zabezpečenie činnosti pri výstavbe za podmienok dohodnutých v zmluve 1000.00 2016-02-26
DASTING Výkon stavebného dozora stavby: Výstavba vodovodu v obci Osikov 1957.77 2016-02-19
SCHOTT Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo: Výstavba vodovodu v obci Osikov 115710.78 2016-02-23
Úrad práce poskytnutie finančného príspevku úradom 4927.95 2016-02-24
Ing. Michal Kováč - CK Andromeda Objednávka školy v prírode v termíne 20.-24.6.2016 3500.00 2016-01-18
Pedagogická a sociálna akadémia úprava zmluvných vzťahov a podmienok medzi zmluvnými stranami pri výkone súvislej praxe žiakov 4. roč. PaSA 31.50 2016-01-19
Mesto Prešov poskytnutie dotácie z rozočtu obce 40.00 2015-12-21
ENVI - PAK Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy v súlade s ustanovením § 289 ods. 1 Obchodného zákonníka 0.00 2015-11-20
Premier Consulting EU Vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 120.00 2015-12-09
Premier Consulting EU Vyhotovenie dokumentu - štúdia uskutočniteľnosti projektu - žiadosť o NFP v rámci PRV SR 2014-2020 1075.20 2015-12-09
Premier Consulting EU Vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 120.00 2015-12-09
Premier Consulting EU Vyhotovenie dokumentu - štúdia uskutočniteľnosti projektu - žiadosť o NFP v rámci PRV SR 2014-2020 1075.20 2015-12-09
ESPIK Group Zber a odvoz kuchynského odpadu z prevádzky školská jedáleň pri Mš 0.00 2015-10-28
AKU-TRANS Spolupráca zmluvných strán v oblasti nakladania s použitými batériami a akumulátormi 0.00 2015-10-08
Úrad práce poskytnutie finančného príspevku úradom 4623.84 2015-10-20
Úrad práce úprava práv a povinností účaswtníkov dohody pri zabezpečovaní realizácie aktivačnej činnosti MOS podľa §52 zák. č. 5/2004 Z.z. 0.00 2015-09-29
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska predlženie platnosti zmluvy do 31.12.2015 0.00 2015-09-28
Úrad práce Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a 4022.40 2015-09-25
Sociálna poisťovňa určenie podrobnosti o poskytovaní údajov z evidencie SHR 0.00 2015-07-10
Ing. Marta Dvorská audit ročnej účtovnej závierky za rok 2014 500.00 2015-06-16
Pedagogická a sociálna akadémia poznať prácu odoborníkov 30.00 2015-05-15
TOPSET Solutions Ročné poskytovanie služby aktualizácie a spracovania dát do programu WinCITY Kataster 36.00 2015-06-01
Jazdecký klub Novotný zabezpečiť reklamu v prospech objednávateľa 50.00 2015-05-25
Všeobecná úverová banka Blankozmenka - nevyplnená vlastná zmenka vystavená Dlžníkom na rad Veriteľa(VÚB) 0.00 2015-05-20
Všeobecná úverová banka Poskytnutie peňažných prostriedkov - úver 50000.00 2015-05-20
Mesto Bardejov úhrada nákladov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 200.00 2015-05-04
Slovenský plynárenský priemysel dodávka plynu pre produkt Fixácia ceny 24 0.00 2015-03-24
Slovenský plynárenský priemysel dodávka plynu pre produkt Fixácia ceny 24 0.00 2015-03-24
Urad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov poskytnutie finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest 4047.00 2015-03-27
Úrad práce realizácia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb financovaných zo šR 8160.00 2015-03-18
Prima banaka Slovensko odplatný prevod kmeňových akcií emitenta-spločnosti Prima banka Slovensko 3000.00 2015-03-04
Premier Consulting vyhotovenie Diela so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na financovanie projektu Rekonštrukcia a výstavba MK 16500.00 2015-02-27
Východoslovenská distribučná Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy VN 912.31 2014-12-12
Agro Čergov Vývoz prebytočného kalu a zhrabkov z ČOV Osikov - Fričkovce 0.00 2014-12-17
TOPSET Solutions Aktualizačný poplatok za ročnú aktualizáciu WinCITY Kataster 4.80 2015-01-27
Magdaléna Sendeková Darovanie vlastníckeho podielu z nehnuteľnosti na výstavbu miestnej komunikácie 0.00 2014-11-04
Mária Ivanecká Darovanie vlastníckych podielov na výstavbu miestnej komunikácie 0.00 2014-09-10
Lechstav Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Osikove - stavebné a všetky na nich nadväzujúce a s nimi súvisiace práce investič 159703.44 2014-11-21
Obec Fričkovce spolufinancovanie a prevádzkovanie ČOV Osikov a Fričkovce 6000.00 2014-11-05
Strana 3 z 5
© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov