Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Piatok, 19. 04. 2019, sviatok oslavuje Jela. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
Prihlásiť

Prihláste sa

Meno *
Heslo *
Zapamätať si

Zmluvy

Zmluvná strana: Predmet Cena Dátum uzavretia  
Úrad práce realizácia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb financovaných zo šR 8160.00 2015-03-18
Prima banaka Slovensko odplatný prevod kmeňových akcií emitenta-spločnosti Prima banka Slovensko 3000.00 2015-03-04
Premier Consulting vyhotovenie Diela so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na financovanie projektu Rekonštrukcia a výstavba MK 16500.00 2015-02-27
Východoslovenská distribučná Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy VN 912.31 2014-12-12
Agro Čergov Vývoz prebytočného kalu a zhrabkov z ČOV Osikov - Fričkovce 0.00 2014-12-17
TOPSET Solutions Aktualizačný poplatok za ročnú aktualizáciu WinCITY Kataster 4.80 2015-01-27
Magdaléna Sendeková Darovanie vlastníckeho podielu z nehnuteľnosti na výstavbu miestnej komunikácie 0.00 2014-11-04
Mária Ivanecká Darovanie vlastníckych podielov na výstavbu miestnej komunikácie 0.00 2014-09-10
Lechstav Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Osikove - stavebné a všetky na nich nadväzujúce a s nimi súvisiace práce investič 159703.44 2014-11-21
Obec Fričkovce spolufinancovanie a prevádzkovanie ČOV Osikov a Fričkovce 6000.00 2014-11-05
WI-NET s.r.o. prenájom nehnuteľnosti pre umiestnenie telekomunikačného zariadenia 150.00 2014-11-05
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Poskytovanie komunikačných 0.00 2014-11-05
Metodicko-pedagogické centrum Dohoda zmluvných strán o prevode hnuteľného majetku 0.00 2014-09-30
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. práce na stavbe Chodníky pre peších - II. etapa 34961.38 2014-07-11
Slovak Telekom Verejná telefónna služba Biznis ISDN Uni 200 0.00 2014-07-22
Dopravné staviteľstvo Bardejov práce na stavbe Chodníky pre peších 33966.70 2013-12-19
Obec Fričkovce spolufinancovanie a prevádzkovanie ČOV Osikov a Fričkovce 3320.00 2014-06-20
TOPSET Solutions s.r.o. aktualizačný poplatok za ročnú aktualizáciu programov od roku 2015 372.00 2014-06-26
Pedagogická a sociálna akadémie Úprava zmluvných vzťahov a podmienok medzi zmluvnými stranami pri výkone súvislej praxe žiakov PaSA odboru učiteľstvo pre Mš a v 20.24 2014-05-12
Ing. Marta Dvorská Audit ročnej účtovnej závierky obce Osikov za rok 2013 480.00 2014-05-30
Mesto Bardejov záujmové vzdelávanie žiakov v krúžkoch záujmovej činnosti podľa výberu rodičov dieťaťa 40.00 2014-05-29
Jazdecký klub Novotný peňažný príspevok pre jazdecký klub 50.00 2014-05-20
Komunálna poisťovňa úrazové poistenie uchádzačov o vykonávanie menších obecných služieb 13.00 2014-05-30
ÚPSVaR dohoda pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosi formou dobrovoľníckej služby 652.80 2014-05-28
Pedagogická a sociálna akadémie Úprava zmluvných vzťahov a podmienok medzi zmluvnými stranami pri výkone súvislej praxe žiakov PaSA odboru učiteľstvo pre Mš a v 0.00 2014-05-15
MPC využívanie aktivizujúcich metód vo výchove 0.00 2014-04-23
Dobrovoľný hasičský zbor obce Osikov poskytnutie dotácie 500.00 2014-04-11
Geodetický a kartografickýústav Bratislava poskytnutie údajov z informačného systému katastra nehnuteľnosti 0.00 2014-04-24
Vlastníci dotknutých pozemkov Vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou 0.00 2014-04-08
Anna Eibenová Vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou 0.00 2014-03-19
TOPSET Solutions Zmena aktualizačných ročných poplatkov 0.00 2014-04-04
ÚPSVaR Poskytnutie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 50j zákona o službách za 5760.00 2014-02-25
Jaroslav Micheľ darovanie nehnuteľnosti na výstavbu MK 0.00 2014-01-10
Dušan Kozák a Ľudmila Kozáková kúpa nehnuteľnosti 285.00 2014-01-09
Ústav informácií a prognóz školstva Bezodplatný prevod didaktickej techniky pre Zš Osikov 0.00 2013-11-07
MESTO Prešov zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti v ABC CVČ 0.00 2013-11-04
SPP zníženie zložky ceny SOP a zmena trvania zmluvy 0.00 2013-10-24
SPP zníženie zložky ceny SOP a zmena trvania zmluvy 0.00 2013-10-24
SORBEL - Jozef Soroka Dodávka tovaru - mäso a mäsové výrobky 0.00 2013-10-11
COOP Jednota Prešov Dodávka potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru 0.00 2013-09-06
Jaroslav Jašíček Dodávka potravinárskeho tovaru 0.00 2013-09-02
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Vypustenie odberného miesta č. 1000007204 Bar Osikov 0.00 2013-07-30
Peter Lenárt - SYPANEC prenájom nebytových priestorov na prevádzkovanie baru 150.00 2013-05-15
SLOVGRAM autorský zákon - výkon umelcov zaznamenaný na zvukových a obrazových záznamoch 0.00 2013-06-19
H+EKO zber 0.00 2013-04-26
AVE doplnenie a úprava ceny 0.00 2013-04-15
Pozemkové spoločenstvo Panského lesa Osikov miesto ohlasovne a č. telefónu 0.00 2013-03-27
ÚPSVaR Bardejov Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami 0.00 2013-03-11
ÚPSVaR zabezpečenie podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy 0.00 2013-01-15
František šinaľ predaj nehnuteľnosti 1.00 2012-09-25
Strana 4 z 5
© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov