Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Piatok, 19. 04. 2019, sviatok oslavuje Jela. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
Prihlásiť

Prihláste sa

Meno *
Heslo *
Zapamätať si

Zmluvy

Zmluvná strana: Predmet Cena Dátum uzavretia  
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 16.11.2017
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 10.11.2017
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov 0,00 €
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava poskytnutie úveru na financovanie projektu Výstavba vodovodu v obci Osikov 125 612,36 € 11.06.2018
Pavol Pavuk, Osikov 143 Prenájom nebytových priestorov na účely zriadenia a prevádzkovania baru-pohostinstva 22.05.2018
SPP-distribúcia, a.s. Nájom plynárenského zariadenia 0€ 20.03.2018
Východoslovenská energetika a.s. Dodatok k zmluve 29.03.2018
SEWA, a.s., so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava aktualizácia zmien v systéme triedeného zberu 19.04.2018
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 dotácia na zabezpečenie materiálno-technic. vybavenia DHZO, na osobné ochr. pracovné prostriedky pre členov DHZO 3000,00 € 05.04.2018
SPP-distribúcia, a.s. Rozšírenie distribučnej siete Osikov - STL plynovod 0€ 26.03.2018
Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava Výstavba vodovodu v obci Osikov 125 893,32€ 19. 03. 2018
Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov úhrada výdavkov za deti CVČ ako súčasti ZŠ B. Krpelca, Bardejov 40,00 € 20. 02. 2018
Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov úhrada výdavkov za deti CVČ ako súčasti ZŠ Komenského 23, Bardejov 40,00 € 22. 02. 2018
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice dar na akciu Fašiangový ples vo forme 120l zbernej nádoby 30,00 € 17. 01. 2018
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu multifunkčného ihriska 10 000,00 € 20. 12. 2017
Pierott, n.o., Volgogradská 4787/18, 080 01 Prešov peňažný dar 75,00 € 14.11.2017
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava dodávka zemného plynu do odberných miest od 1.9.2017 do 31.08.2019 28.02.2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice Stavba ,,Osikov - rozšírenie vodovodu za Farou" 19.09.2017
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón Gigaset A220 9,90 € 14.09.2017
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov poskytovanie FP na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých dlhodobo evidovaných občanov v rámci projektu Šanca pre mladých podľa §54 ods. 1 písm. a) zák. č. 5/2004 5583,84 € 30.08.2017
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov na opravu a údržbu šatní na futbalovom ihrisku a výmena ochranných futbalových sietí 1 000,00 € 24.07.2017
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 dotácia na zabezpečenie materiálno-technic. vybavenia DHZO, na osobné ochr. pracovné prostriedky pre členov DHZO 3000,00 € 27.06.2017
Ing. Marta Dvorská, Tehelná 10, 085 01 Bardejov audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 540,00€ 31.05.2017
Mesto Bardejov úhrada výdavkov za deti CVČ ako súčasti ZŠ Komenského 23, Bardejov, ktoré majú trvalý pobyt v Osikove 40,00 € 04.05.2017
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava Úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri rozšírení distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D s cieľom uspokojiť potreby Zmluvného partnera v oblasti odberu zemného plynu . 540 € 05. 04. 2017
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre odberné miesto s EIC kódom vo výške 3F 40 A. € 0,00 30. 03. 2017
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, Bardejov poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti 4392 € 23.03.2017
Slovenská republiky a LESY Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica Výpožička drobného vodného toku Výron v celej jeho spravovanej dĺžke € 0,00 03. 03. 2017
Slovenská republiky a LESY Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica Výpožička drobného vodného toku Osikovňa v celej jeho spravovanej dĺžke € 0,00 03. 03. 2017
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Ukončenie nájmu nebytových priestorov € 0,00 14. 02. 2017
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov príspevok na aktivačnú činnosť formou MOS podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z,z. 287,46 € 21.02.2017
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti 5760,00€ 24.02.2017
Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov Úhrada výdavkov za deti CVČ ako súčasti ZŠ B.Krpelca, T. Ševčenka 3, 085 01 Bardejov, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov, ktoré majú trvalý pobyt na území obce Osikov € 55,00 na dieťa a kalendárny rok 16. 02. 2017
KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice dar vo forme jednej 110 l zbernej nádoby do tomboly na Fašiangový ples 18.02.2017 € 30,00 14. 02. 2017
STUDNICA, n. o., Košická 56, 821 08 Bratislava Konzultačné a poradenské služby súvisiace s vypracovaním Žiadosti v rámci Výzvy,vypracovanie a podanie žiadosti, € 700,00 18. 01. 2017
Obec Fričkovce snežná radlica 500,00 € 06.02.2017
AQUASPIŠ, s.r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves Prevádzkovanie verejnej kanalizácie € 180,00 13. 01. 2017
AVE Východ, s. r. o., Jarmočná 2, 040 01 Košice-Juh Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve € 0,00 30. 12. 2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre obec, resp. dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku € 0,00 16. 12. 2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe, vykonávanie aktivačnej činnosti € 0,00 15. 12. 2016
TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Záväzok Poskytovateľa priebežne poskytovať najnovšie aktualizácie apl. počítačových programov €0,00 29. 12. 2016
Jakub Olšavský, Osikov 184, 086 42 Nájom nebytových priestorov - prevádzka Bar Osikov €220,00 19. 12. 2016
Milan Gerek, Šemetkovce 38, 090 03 kúpa hnuteľnej veci - traktor Zetor 7045 € 8650,00 19. 12. 2016
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, STUPAVA poskytovať najnovšie aktualizácie (upgrade, update) programu WinCity Registatúra 114,00 € 09. 12. 2016
MOAD, s. r. o., Jesenná 6, 040 01 Košice Vypracovanie diela: Smernica pre verejné obstarávanie obce Osikov € 130,00 28. 11. 2016
Cirkevná spojená škola poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 40.00 2016-11-15
Obec Osikov odpredaj pozemku 1.00 2016-08-31
STUDNICA Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb s vypracovaním žiadosti v rámci výzvy z Environmentálneho fondu 600.00 2016-08-16
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Poskytovanie služieb Informačný systém Dátové centrum obcí a miest (IS DCOM) 0.00 2016-08-24
Rudolf Kuchta darovanie vlastníckeho podielu - nehnuteľnosti parcely EKN 52/1 0.00 2016-06-29
Strana 2 z 5
© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov